- نویسندگان محترمی که مقاله آنها برای ارائه به صورت پوستر و یا شفاهی پذیرفته شده است، لازم است که مقاله خود را مطابق الگوهای مشخص شده زیر تهیه نمایند.


 - پوستر بایستی در ابعاد 100 در 70 سانتی متر (مطابق با الگوی موجود) آماده و چاپ شود.


- مدت زمان در نظر گرفته شده برای ارائه شفاهی هر مقاله 15 دقیقه می باشد. علاوه بر آن 5 دقیقه نیز برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.


الگوی آماده سازی پوستر فارسی  الگوی آماده سازی پوستر فارسی

الگوی آماده سازی پوستر انگلیسی الگوی آماده سازی پوستر انگلیسی

الگوی آماده سازی ارائه شفاهی  الگوی آماده سازی ارائه شفاهی