برنامه های روز برگزاری کنفرانس
1395-01-28

کنفرانس از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه 1395 در محل دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس آغاز به کار خواهد کرد. جزئیات برنامه های روز برگزاری کنفرانس از اینجا قابل مشاهده است. همچنین پوستر مقالات بایستی از صبح در محل درنظرگرفته شده نصب گردند. داوری پوسترها برای انتخاب پوستر برتر از ساعت 15 الی 17 انجام خواهد شد. 

مسیر دسترسی به دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس را از اینجا دانلود نمایید.