انتخاب سخنران و دیوارکوب (پوستر) برتر
1395-01-17
انتخاب سخنران و دیوارکوب (پوستر) برتر

از میان سخنرانی ها و دیوارکوب های ارائه شده در کنفرانس، یک سخنرانی و یک دیوارکوب برتر انتخاب شده و علاوه بر گواهی، به رسم یادبود هدایایی به آنها اهدا خواهد شد. معیارهای انتخاب دیوارکوب و سخنرانی برتر از اینجا قابل دریافت است.