مهلت ارسال مقالات تا 10 اسفند تمدید شد
1394-11-25
مهلت ارسال مقالات تا 10 اسفند تمدید شد

با توجه به تصمیم کمیته برگزاری کنفرانس، تاریخ 10 اسفند 94 به عنوان آخرین مهلت ارسال مقالات کامل تعیین شد. همچنین مهلت ثبت نام به 20 اسفندماه تغییر داده شد. مقالات دریافتی به تدریج داوری شده و نتایج به اطلاع نویسندگان خواهد رسید. ثبت نام مالی یک مقاله پیش از اعلام نتیجه داوری آن مقاله ضروری نمی باشد.