کارگاه معرفی سیستم های NIR متروم و کاربردهای آن در صنایع نفت، پالایشگاه و پتروشیمی
1394-10-14
کارگاه معرفی سیستم های NIR متروم و کاربردهای آن در صنایع نفت، پالایشگاه و پتروشیمی

کارگاه معرفی سیستم های NIR متروم و کاربردهای آن در صنایع نفت، پالایشگاه و پتروشیمی در حاشیه کنفرانس توسط دکتر واعظ، مدیر بخش اسپکتروسکپی شرکت سنجش و آنالیز نوین ابتکار، برگزار خواهد شد. شرکت در این کارگاه رایگان بوده و تنها منوط به ثبت نام در کنفرانس است. در پایان گواهینامه شرکت در کارگاه به کلیه شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.