برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار ارجاع دهی EndNote
1394-09-25
برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار ارجاع دهی EndNote

کارگاه آشنایی با نرم افزار ارجاع دهی EndNote در حاشیه کنفرانس توسط دکتر احمد آذری از اعضای هیأت علمی دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برگزار خواهد شد. شرکت در این کارگاه رایگان بوده و تنها منوط به ثبت نام در کنفرانس است. در پایان گواهینامه شرکت در کارگاه به کلیه شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.