چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
08:00 تا 09:00
پذیرش میهمانان
پذیرش و ثبت نام
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
09:00 تا 09:30
افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
09:30 تا 10:00
سخنرانی
دکتر سیدمجتبی صدرعاملی
Production of Transportation Biofuels and Valuable Chemicals from Thermo-chemical Conversion of Renewable Wasted Materials
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
10:00 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی میان وعده
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر یدالله سبوحی
سخنرانی کلیدی دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
11:00 تا 12:30
نشست تخصصی
نشست تخصصی با موضوع مدیریت یکپارچه انرژی و محیط زیست با حضور متخصصین و صاحبنظران دانشگاه و صنعت
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
استراحت، نماز و ناهار
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
14:00 تا 16:00
ارائه مقاله
ارائه مقالات (بخش اول)
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
16:00 تا 16:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی میان وعده
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
16:30 تا 18:30
ارائه مقاله
ارائه مقالات (بخش دوم)