کمیته برگزاری
دکتر شهریار عصفوری
رئیس
معاون پژوهشی دانشگاه و استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: osfouri [at] pgu.ac.ir
دکتر سید عبداللطیف هاشمی فرد
دبیر کمیته علمی
استادیار و رییس دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: hashemifard [at] pgu.ac.ir
دکتر احمد جامه خورشید
دبیر اجرایی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: jamekhorshid [at] pgu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر مسعود مفرحی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: mofarahi [at] pgu.ac.ir
دکتر سیدمجتبی صدرعاملی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
پست الکترونیکی: sadramel [at] modares.ac.ir
دکتر رضا آذین
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: reza.azin [at] pgu.ac.ir
دکتر امیرعباس ایزدپناه
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: izadpanah [at] pgu.ac.ir
دکتر عباس هلالی زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه صنعت نفت
پست الکترونیکی: helalizadeh [at] put.ac.ir
دکتر غلام رضا باکری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: bakeri [at] nit.ac.ir
دکتر رضا یگانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پست الکترونیکی: ryegani [at] sut.ac.ir
دکتر محمد علی آرون
عضو کمیته علمی
استادیار پردیس دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: maaroon [at] ut.ac.ir
دکتر علی ایزدبخش
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: izadbakhsh [at] pgu.ac.ir
دکتر محسن عباسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: m.abbasi [at] pgu.ac.ir
دکتر احمد آذری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: azari [at] pgu.ac.ir
دکتر فیروز طبخی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: tabkhi [at] pgu.ac.ir
دکتر ایمان نوشادی
عضو کمیته علمی
Post-Doctoral Fellow, Instructor, Massachusetts Institute of Technology
پست الکترونیکی: inoshadi [at] mit.edu
دکتر روح اله فاتحی
عضو کمیته علمی
استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: fatehi [at] pgu.ac.ir
دکتر امید توکلی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه انرژی و محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: atavakoli [at] ut.ac.ir