محورهای کنفرانس در بخش انرژی:

     1. تولید، انتقال و ذخیره انرژی
          • انرژی های تجدیدناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ...)
          • انرژی های تجدیدپذیر (باد، آب، امواج، زمین گرمایی، زیست توده، خورشیدی، هسته ای، انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و ...)
          • فناوری های نوین تولید، ذخیره سازی، انتقال و توزیع انرژی
          • نقش و تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تولید حامل های جدید انرژی (تبدیلات گاز به مایع و ...)
          • انتقال و صادرات انرژی
          • تولید پراکنده و تولید همزمان آب، برق و حرارت
          • مخازن انرژی های فسیلی

     2. بهینه سازی مصرف انرژی
          • فناوری های بازیافت انرژی
          • بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
          • شبکه های هوشمند و سیستم های نوین اندازه گیری انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

     3. مدیریت انرژی و توسعه پایدار

          • دورنمای بلندمدت فناوری های تولید انرژی
          • فرصت ها و تهدیدهای استفاده از صنایع انرژی فسیلی موجود
          • پروژه های نفتی و گازی در میادین مشترک
          • تجاری سازی فناوری های نوین انرژی
          • پروتکل ها و استانداردهای جهانی حامل های انرژی
          • صنعت انرژی ایران در دوران پسا تحریم

 

محورهای کنفرانس در بخش محیط زیست:

     1. تأثیر صنایع و محیط زیست
          • اثرات متقابل محیط زیست و تولید انرژی
          • تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر اقلیم منطقه
          • تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر محیط زیست (آب، خاک و هوا)
          • تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در بحران آب

     2. حفظ محیط زیست

          • روش های مختلف تصفیه پساب
          • پسماند و بازیافت آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
          • کاربرد فناوری های نوین در پاکسازی و حفظ محیط زیست
          • مشکلات روش های سنتی تصفیه پساب
          • استانداردسازی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

     3. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

          • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، محیط زیست و توسعه پایدار
          • گرمایش جهانی، گازهای گلخانه ای و تجارت نشر گازهای گلخانه ای
          • آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
          • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انرژی بر و انرژی زا و محیط زیست
          • کنوانسون ها و پروتکل های انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار
          • هزینه های اجتماعی انرژی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 

و سایر محورهای مرتبط با انرژی و محیط زیست